REZOLUȚIA

protestului organizat de Mișcarea de Rezistență Națională ACUM

În Republica Moldova s-a instaurat oficial dictatura. Pentru prima dată în istorie, regimul Plahotniuc, prin intermediul justiției pe care o controlează, a anulat rezultatele unor alegeri recunoscute libere și corecte. Alegerile ca formă de exprimare a suveranității poporului nu mai funcționează în Republica Moldova.

Întrucât nu putem tolera o asemenea situație, îndemnăm fiecare cetățean, indiferent de convingeri politice, apartenență etnică și limba vorbită, să participe la proteste permanente până la eliminarea dictaturii și restabilirea democrației în Republica Moldova, așa cum prevede Declarația de Independență și Constituția.

În acest sens, solicităm să fie îndeplinite următoarele revendicări:

1) Confirmarea legalității alegerilor locale noi pentru primăria Chișinău și validarea mandatului de primar general al Chișinăului al lui Andrei Năstase.

2) Anularea sistemului electoral mixt și revenirea la sistemul electoral proporțional.

3) Demiterea și tragerea la răspundere a judecătorilor care au participat la pronunțarea deciziilor neconstituționale și ilegale ce au condus la invalidarea mandatului primarului ales al Chișinăului Andrei Năstase.

În cazul în care guvernarea nu va demara imediat acțiunile necesare pentru îndeplinirea revendicărilor noastre legitime în cadrul actualei sesiuni parlamentare, în localitățile țării, precum și în diasporă, comitetele locale și regionale ale Mișcării de Rezistență Națională vor întreprinde acțiuni pașnice de nesupunere civică împotriva dictaturii, care decurg din preambulul Declarației Universale a Drepturilor Omului, cum ar fi greve colective și individuale, proteste permanente în fața Parlamentului și Guvernului, blocarea tuturor instituțiilor capturate de nivel central și local, precum și a căilor de acces către acestea.

Totodată, convocăm pentru 26 august 2018 Adunarea Generală a Cetățenilor atât din țară, cât și din diasporă.

Chișinău, 1 iulie 2018


РЕЗОЛЮЦИЯ

протеста, организованного Движением Народного Сопротивления ACUM (CEЙЧАС)

В Республике Молдова официально установлена ​​диктатура. Впервые в истории, режим Плахотнюка, посредством органов правосудия, которые он контролирует, отменил результаты выборов, которые были всеобще признаны свободными и корректными. Выборы как форма выражения суверенитета народа больше не функционируют в Республике Молдова.

Поскольку такая ​​ситуация недопустима, мы призываем всех граждан, независимо от политических убеждений, этнической принадлежности и языка, принять участие в перманентных  протестах до ликвидации диктатуры и полного восстановления демократии в Молдове, как это предусмотрено в Декларации Независимости и Конституции.

Соответственно, мы выдвигаем следующие требования:

  1. Подтвердить законность результатов выборов в Кишинэу и утвердить мандат Андрея Нэстасе в качестве генерального примара Кишинэу.
  2. Аннулировать смешанную избирательную систему и вернуть пропорциональную избирательную систему.
  3. Уволить и привлечь к уголовной ответственности судей, участвовавших в вынесении неконституционных и незаконных решений, которые привели к непризнанию мандата избранного примара Кишинэу Андрея Нэстасе.

Если власть не приступит незамедлительно, в ходе нынешней парламентской сессии, к действиям, необходимым для выполнения наших легитимных требований, в населенных пунктах страны, а также в диаспоре, местные и региональные комитеты Движения Народного Сопротивления предпримут мирные акции гражданского неповиновения против диктатуры, вытекающие из преамбулы Всеобщей декларации прав человека, такие, как коллективные и индивидуальные забастовки, перманентные протесты перед зданиями Парламента и Правительства, блокирование всех захваченных учреждений на центральном и местном уровне, а также подъездных путей к ним.

Также мы созываем 26 августа 2018 года Общее собрание всех граждан, проживающих в стране и в диаспоре.

Кишинэу, 1 июля 2018 года


THE RESOLUTION

Of the protest organized by the National Resistance Movement ACUM (NOW)

Dictatorship has been officially established in the Republic of Moldova. For the first time in our history, the Plahotniuc regime, through the judiciary that he controls, annulled the results of elections that were viewed as generally free and fair. Elections, as a mean of expressing the sovereignty of people, does not longer function in the Republic of Moldova.

As we cannot tolerate such a situation, we urge every citizen of Moldova, regardless of his/her political conviction, ethnicity or spoken language, to engage in permanent protests, until the abolition of dictatorship and full restoration of democracy is obtained, as stated in Moldova’s Declaration of Independence and in the Constitution.

In this regard, we require that the following claims be met:

  1. Confirmation of the legality of the new local elections for Chisinau Municipality and validation of Andrei Năstase’s mandate as the Mayor of Chișinău.
  2. Cancellation of the mixed electoral system and return to the proportional electoral system.
  3. Dismissal and prosecution of the judges involved in taking unconstitutional and illegal decisions that led to the invalidation of the mandate of Chisinau’s elected mayor Andrei Năstase.

Should the government fail to immediately begin the necessary actions for fulfilling our legitimate demands within the current parliamentary session,  the local and regional Committees of the National Resistance Movement will undertake peaceful actions of civil disobedience against dictatorship in all the country’s localities as well as in the diaspora, actions that derive from the preamble to the Universal Declaration of Human Rights, such as collective and individual strikes, permanent protests in front of the Parliament and Government, blocking all captured state institutions at central and local level, as well as the access ways to them.

At the same time, we call for the General Assembly of Citizens from both the country and the diaspora, on 26th of August, 2018.

Chișinău, July 1, 2018