Imperiile slăbesc pe etape. Prima etapă de la începutul anilor ’90 a fost pentru Moldova o oportunitate de a-și trasa propria cale, precum au făcut țările baltice, care au urmat cu succes, în mod ferm, integrarea euro-atlantică drept prioritate națională. Moldova a eșuat în a urma această cale. Numeroasele guverne ale țării, inclusiv guvernarea actuală, au urmat o politică ineficientă de poziționare a Moldovei ca punte între Est și Vest, în loc să urmeze cu consecvență o agendă de integrare europeană. Guvern după guvern, Moldova a fost împinsă într-o zonă gri care separa Rusia de Occident, permanent schimbându-și direcția și preferințele. Consecințele au fost grave. Astăzi Moldova este un câmp de luptă geopolitică, aruncată fără busolă în mijlocul furtunii geopolitice.

Astăzi ne aflăm în cea de-a doua etapă, etapa finală, de prăbușire a fostului imperiu. Aceste mișcări geopolitice vor avea un impact fundamental asupra regiunii Mării Negre. O Rusie care se restabilește a demarat un proces de revizuire geopolitică. Rusia vrea un astfel de aranjament în Europa care ar diviza sferele de influență și ar ancora țări ca Moldova, Ucraina și Georgia în calitate de zone-tampon ale Rusiei împotriva Occidentului. Regiunea transnistreană, Abhazia și Osetia de Sud, Donbas – toate servesc drept avanposturi pentru ca Rusia să mențină aceste state în orbita sa geopolitică.

Dar mișcările geopolitice aduc atât amenițări, cât și oportunități. Moldova are o nouă șansă. Fie va continua să joace conform planurilor geopolitice ale Rusiei, așa cum face astăzi, și se va bloca permanent în rolul de țară a nimănui între Rusia și UE, unde nu există nicio regulă. Fie va va acționa așa cum trebuia să o facă la începutul anilor ’90, însă a eșuat atunci, și se va ancora cu fermitate în familia europeană. Dacă vom eșua și de această dată, așa cum s-a întâmplat în ’90, consecințele pentru securitatea în regiune vor fi catastrofale.

Moldova continuă să ducă o politică duplicitară, încercând să fie atât pro-Rusia, cât și pro-Europa în același timp. Guvernarea Moldovei, condusă de o coaliție pestriță de democrați, comuniști, liberali, socialiști, nu este pro-europeană. Acest regim este unul corupt, oligarhic, care transformă cu pași rapizi Moldova într-un stat clasic autocratic, în care mass-media este supusă, instituțiile publice represive suprimă opoziția autentic pro-europeană, oamenii sunt impuși să declare supunere în fața regimului sau să suporte consecințele. Un asemenea nivel de intimidare și hărțuire nu a fost văzut în Moldova nici în regimul comunist!

Moldova are un Președinte pro-rus, Igor Dodon. El a fost ales cu sprijinul Partidului Democrat, deoarece reprezenta o amenințare mai mică la adresa lor decât o forță autentic pro-europeană. Așa-numita guvernare pro-europeană și Președintele pro-rus sunt doi gemeni care își fac jocul reciproc pentru a se menține la putere și a conduce împreună Moldova.

Prin faptul că a continuat să facă aceste jocuri geopolitice, în loc să consolideze țara în jurul unei agende cu adevărat pro-europene, guvernarea a devenit un factor major de instabilitate în Moldova. Aceste două forțe trag, în mod intenționat, Moldova în două părți opuse și schimbă direcția când la Est, când la Vest pentru a se menține la putere. Este evident că o astfel de politică – promovată și sprijinită de aceste două partide de la putere – creează o mare oportunitate pentru Rusia să folosească în avantajul ei această dezbinare internă. Guvernare este, în realitate, atât de detestată astăzi de cetățeni, încât Dodon ar putea să ofere parlamentul Moldovei Kremlinului în alegerile parlamentare de anul viitor.

Această politică iresponsabilă prezintă o amenințare serioasă la adresa securității României și UE: o Moldovă autentic pro-europeană, stabilă și sigură este un obiectiv fundamental pentru România. Orice turbulențe geopolitice în Moldova vor avea consecințe majore asupra securității întregii regiuni, inlusiv în regiunea transnistreană și zonele de vecinătate ale Ucrainei, însă România va fi prima care va trebui să se confrunte cu consecințele.

Vreau să fie foarte clar un lucru. Cea mai mare amenințare la adresa dezvoltării pro-europene a Moldovei este guvernarea ilegitimă, o guvernare care nu este sprijinită de cetățeni și, chiar dacă se auto-intitulează europeană, guvernează pe modelul regimului de la Kremlin. Pentru a pune Moldova pe o direcție pro-occidentală reală, România și UE trebuie să abordeze problema dincolo de îngrijorările imediate. Nu trebuie să credem tot ce spune guvernarea. Această guvernare nu este nici democratică, nici pro-europeană. Guvernarea vrea să țină Moldova într-o zonă gri. Ea nu are nevoie de un stat de  drept, de separarea puterilor, de procurori și judecători independenți și alte ingrediente ale unei societăți democratice. Lor le convine starea actuală a țării, le convine să poată face acest joc după propriile reguli și să le schimbe după cum doresc. Chiar dacă ei controlează țara astăzi, Moldova este instabilă în mod interent, deoarece guvernarea nu are sprijin popular. Nu poți îndeplini obiective naționale mărețe, precum integrarea europeană, prin intermediul intimidărilor, a mitei și a represiunilor constante. Poți, totuși, să creezi în acest fel o feudă pentru tine și amicii tăi, care vor trece Moldova în permanență sub influența unei puteri regionale sau a alteia.

În virtutea interesului de securitate, România și partenerii occidentali trebuie să contribuie la dezvoltarea unei alternative cu adevărat pro-europene în Moldova, și nu doar din sfera politică, dar din societatea civilă, care s-ar bucura de legimitate largă din partea cetățenilor și ar putea asigura stabilitatea Moldovei printr-un program de reforme autentice, precum cel care a fost implementat cu succes în România.

Noi credem că Moldova are astăzi o a doua șansă să facă alegerea corectă, pro-occidentală. Pentru a folosi această șansă, avem nevoie de o guvernare responsabilă, dedicată, idealistă care va consolida societatea noastră în jurul unei agende clare de reforme interne. Moldova este o țară mică și poate fi transformată într-un stat funcțional în doar 4 ani! Acesta nu este un vis nerealist. Însă trebuie să înțelegem și să investim într-o agendă corectă. Nu ne putem baza pe o guvernare coruptă care face jocuri cu Rusia, nu putem spera că cu o astfel de guvernare poate fi câștigată lupta geopolitică din regiune. O guvernare curată, legitimă și pro-europeană în Moldova, sprijinită de cetățeni, este cel mai bun mod prin care România și UE își pot asigura securitatea în regiune.

****************************************************************

Empires recede in waves. The first wave in the early 90s gave Moldova an opportunity to chart its own path, just like the Baltic states, which firmly and successfully pursued Euro Atlantic integration as a matter of national priority. Moldova has failed to follow this road. The country’s numerous governments, including the government of today, have pursued a futile policy of Moldova as a bridge between the East and the West, instead of consistently pursuing a European integration agenda. Government after government, Moldova has become entrenched as a buffer zone that separated Russia from the West, constantly switching sides and changing its preferences. The consequences have been dire. Moldova today is a geopolitical battleground state, thrown without a compass right into the middle of a geopolitical storm.

Today, we are going through the second, and final, wave of collapse of the former empire. This geopolitical upheaval will have a fundamental impact on the Black Sea region. A resurgent Russia has embarked on geopolitical revision. Russia wants a settlement in Europe which would divide the spheres of influence and anchor countries like Moldova, Ukraine and Georgia as Russia’s buffer zone against the West. The Transnistrian region, Abkhazia and South Ossetia, Donbass all serve as geopolitical footholds for Russia to keep these states within its geopolitical orbit.

But geopolitical upheavals bring both threats and opportunities. Moldova has a second chance. It can either continue to play along with Russia’s geopolitical designs, as it is doing today, and permanently confine itself to the role of geopolitical no-man’s land between Russia and the EU, where no rules apply. Or it can do today what it failed to do in the early 90s and firmly anchor itself in a European family of nations. If we fail again, as we did in the 90s, the repercussions on the security situation in the region will be dire.

Moldova is still sitting on both sides of the fence, trying to be both pro-Russian and pro-European at the same time. Moldova’s government, led by a motley coalition of democrats, communists, liberals, socialists, is not pro-European. This is a corrupt oligarchic regime, which is rapidly transforming Moldova into a classic autocratic state, where media is obedient, where repressive government institutions crack down on genuine pro-European opposition, where people must swear their obedience to the regime or face consequences. This level of intimidation and harassment has not been seen in Moldova even under the Communist regime!

Moldova has a pro-Russian President, Igor Dodon. He was elected with the support of Democratic Party, because he was less threatening to them than a genuine pro-European force. The so-called pro-European government and the pro-Russian President are two lookalikes who play into each other’s hands to stay in office and run Moldova together.

By continuing to play these geopolitical games, instead of consolidating the country around a genuine pro-European reform agenda, the government has become a major factor of instability in Moldova. These two forces deliberately pull the country in two opposite directions and switch between Russia and the West to stay in power.  It goes without saying that this policy – promoted and supported by both parties in power – creates a large opening for Russia to play on these internal divisions. The government is in fact so much hated by the people today that Dodon may well deliver Moldova’s parliament to the Kremlin in the parliamentary elections next year.

This irresponsible policy represents a serious security threat to Romania and the EU. A secure, stable, and genuinely pro-European Moldova is a vital security goal for Romania. Any geopolitical turbulences in Moldova will have major security repercussions in the entire region, including Transnistria and the neighboring regions of Ukraine, but Romania will be the first on the line to sort out the consequences.

I want to make just one very clear point. The biggest threat to Moldova’s pro-European course is its illegitimate government. In order to set Moldova on a genuine pro-Western course, Romania and the EU need to look beyond today’s immediate concerns. Do not take for granted the deceptive tactics of the Moldovan government. This government is neither democratic nor pro-European. It wants Moldova to remain in a grey zone. Rule of law, the separation of powers, independent prosecutors and courts are mortal threats to this regime. Even if they own the country today, Moldova is inherently unstable because the government has no public support. You can’t achieve lofty national goals, such as EU integration, through bribery, intimidation and relentless repression. You can, however, create a fiefdom for yourself and your cronies, which will frequently change hands from one regional power to another.

For the sake of their security interests, Romania and Western partners need to help foster a genuine pro-European alternative in Moldova, the one that enjoys broad legitimacy with the public and can stabilize Moldova through a program of genuine reforms, similar to a reform program that has been successfully implemented in Romania.

Today Moldova has its second chance to make the right, pro-Western choice. To use this second chance, we need a responsible, committed, idealistic government that would consolidate Moldova’s society around a clear agenda of internal reforms. Moldova, a small country, can be transformed into a functional state in just 4 years! I want to reiterate my point. A pro-European, legitimate and clean government in Moldova supported by the people is the best way to ensure Romania’s and EU’s security interests.